Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat pierwsze miejsce  wśród uczeni technicznych w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” publikowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”.

W tym roku uczelnia świętuje 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Za oficjalną datę powstania Politechniki Warszawskiej przyjmuje się rok 1915, ale już od 1898 roku istniał Instytut Politechniczny 
w Warszawie z rosyjskim językiem wykładowym. Uczelnia sięga tradycjami roku 1826, kiedy to powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Na Politechnice Warszawskiej kształci się ponad 35 000 studentów i doktorantów, a pracuje ponad 2000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 250 z tytułem naukowym profesora. Na 19 wydziałach i 1 kolegium prowadzonych jest łącznie 36 kierunków studiów.

Więcej informacji o Politechnice Warszawskiej można znaleźć na stronie: www.pw.edu.pl.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych powstał w 1999 roku w wyniku podzielenia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Początkowo miał siedzibę w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, a w 2012 roku przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy ul. Koszykowej 75.

Wydział może pochwalić się wysoką pozycją naukową (kategoria A) oraz wysokim poziomem kształcenia (wyróżnienie na kierunku Matematyka i pozytywna ocena na kierunku Informatyka Państwowej Komisji Akredytacyjnej), zaangażowaniem kadry naukowo-dydaktycznej w działalność publikacyjną oraz prowadzeniem dużych projektów informatycznych, w tym projektów zakończonych wdrożeniami.

Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Informatyka i Computer science (studia w języku angielskim) oraz studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Matematyka, a także studia doktoranckie z matematyki. Wydział uruchamia studia doktoranckie z informatyki od października 2015 roku. Obecnie na Wydziale studiuje około 1000 studentów.

Wydział MiNI posiada prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie matematyki oraz stopnia doktora w dziedzinie informatyka. W wyniku podjętych działań nastąpiła znacząca poprawa bazy lokalowej Wydziału (nowy gmach). Umożliwiło to rozwój bazy laboratoryjnej Wydziału, zwiększenie naboru na kierunku Informatyka i Computer Science oraz stabilizację kadry naukowo-dydaktycznej.

W kolejnych rankingach prowadzonych przez Rzeczpospolitą i Perspektywy w kategorii „ocena pracodawców” kierunek Matematyka prowadzony na Wydziale zajmuje pierwsze miejsce w kraju. W ogólnej klasyfikacji, uwzględniającej również opinię kadry akademickiej i dorobek naukowy, Wydział ma drugą pozycję i wyprzedza wiele jednostek z renomowanych uniwersytetów w kraju. Taką samą pozycję uzyskały oceniane wspólnie kierunki IT prowadzone na PW (w tym na Wydziale MiNI).

Z Raportu „Badanie Losów Absolwentów Politechniki Warszawskiej” (marzec 2013) przeprowadzanego
w ramach Monitoringu Karier PW wynika, że spośród wszystkich wydziałów PW najbardziej zadowoleni
z ukończenia swego wydziału są absolwenci Wydziału MiNI (ocena 8,63 na 10). Wydział otrzymał również najwyższe noty w ocenie kadry naukowo-dydaktycznej.

Absolwenci kierunku Matematyka posiadają wiedzę niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, tworzenia i rozwiązywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia. Są przygotowani do pracy w bankach i innych instytucjach sektora finansowego, urzędach statystycznych, administracji państwowej oraz placówkach naukowych.

Absolwenci kierunku Informatyka, poza wiedzą informatyczną, posiadają gruntowne przygotowanie matematyczne. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy zespołów programistycznych, projektanci oprogramowania i sieci komputerowych, administratorzy systemów informatycznych, czy jako specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej został oddany do użytku w 2012 roku. Z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2011/2012 zaczęły funkcjonować sale wykładowe Wydziału wraz z osprzętem multimedialnym, w tym duże audytorium (sala 107) na 270-300 osób, dwie średnie sale audytoryjne (328 i 329) na odpowiednio 124 i 135  osób oraz 3 duże sale wykładowe (101, 102, 103)  na 72 osoby każda i jedna mała sala wykładowa (105) na 33 osoby. Każda z tych sal jest wyposażona w rzutnik multimedialny wraz z opuszczanym ekranem, system nagłośnienia, opuszczane rolety i integrujący sterowanie całością panel dotykowy. Sala 107, z racji swojej reprezentacyjnej roli i rozmiaru, wyposażona jest w 4 rzutniki i 4 zwijane ekrany. Ruchoma ścianka pozwala na rozdzielenie sali na 2 niezależne audytoria. Oprócz tego w gmachu znajduje się 15 sal seminaryjnych i ćwiczeniowych, 10 laboratoriów komputerowych wyposażonych w nowoczesne komputery. Każda z sal ćwiczeniowych i laboratoryjnych jest wyposażona w rzutnik multimedialny wraz z opuszczanym ekranem. Ponadto w gmachu, do dyspozycji studentów, są klub studencki, pokój samorządu studenckiego, pomieszczenia kół naukowych, dwie czytelnie. Budynek jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Więcej informacji o Wydziale na stronie: www.mini.pw.edu.pl